Actueel

Impuls voor duurzame energie

DEN HAAG – Maria van de Hoeven (EZ) heeft de subsidietarieven voor durzame energie bekendgemaakt. Naar verwachting gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) op 1 april 2008 van start.

Windmolens op land, zonne-energie, biogasproductie, kleinschalige biomassa met uitzondering van vloeibare biomassa en Warmte Kracht Koppeling (WKK) zijn de categorieën die bij de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) naar verwachting per 1 april 2008 voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen.
De verwachte subsidietarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits- en / of gasprijs en kunnen aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van die elektriciteits- en /of gasprijs worden bijgesteld. Hiermee wordt flexibel op marktontwikkelingen ingespeeld en oversubsidiëring voorkomen.
De subsidietarieven zijn: Wind op land: 2,8 eurocent per kiloWattuur (kWh) Kleinschalige zon-pv installaties: 33 eurocent per kWh. Biogasproductie: 7 eurocent per kubieke meter Verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-covergisting: 5,3 eurocent per kWh. De hoogte van de subsidietarieven is afgeleid van de door ECN vastgestelde onrendabele top, ofwel het verschil in kostprijs tussen fossiele en deze duurzame energieproductie. Voor WKK moet de onrendabele top nog worden vastgesteld. Voor enkele categorieën op het terrein van biomassaverbranding is voor 2008 geen onrendabele top voorzien, waardoor het subsidietarief vooralsnog op nul is gesteld.
Wind
Er wordt stevig ingezet op de op dit moment meest kosteneffectieve optie wind op land. Dit jaar zal er voor 500 Megawatt (Mw) aan nieuw windvermogen subsidiabel wordt gesteld. Dit zijn al gauw 200 tot 300 nieuwe windturbines. Dit is een belangrijke stap op weg naar de doelstelling van 2000 Mw nieuw windvermogen op land in deze kabinetsperiode, zoals die in het werkprogramma Schoon en Zuinig is opgenomen.
De opties zon-pv en wind op zee scoren hoog op toekomstperspectief en innovatief vermogen. Zon-pv wordt in 2008 voor 10 Mw gestimuleerd. De bedoeling hiervan is het lerend implementeren op gang te brengen. Het vermogen van 10 Mw correspondeert met ongeveer 5000 tot 10.000 zonne-energie systemen op woningen per jaar, bestaande uit enkele 10-tallen zonnepanelen per dak (woning). Per woning is dit voldoende voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik. Voor wind op zee geldt een doelstelling van 450 Mw extra gedurende deze kabinetsperiode.
Subsidie-aanvragen die aan de criteria voldoen, zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De Ministeriële regelingen zullen in hun definitieve vorm in maart worden gepubliceerd in de Staatscourant. SenterNovem zal de SDE uitvoeren.

Meer…
In

EVIO presenteert richtlijn duplex op staal

ZOERSEL- Het aanbrengen van organische deklagen op gemetalliseerd materiaal is een techniek die (nog) niet eenduidig was beschreven. EVIO is daarmee aan de slag gegaan en presenteerde deze week het resultaat, een nieuwe praktijkrichtlijn ‘Het aanbrengen van een duplexsysteem op staal: thermisch gespoten lagen (metallisatie) gevolgd door een organische deklaag’.

Signalen vanuit de markt gaven aan dat er behoefte was aan één werkbaar instrument dat alle informatie over het aanbrengen van organische deklagen op gemetalliseerd materiaal bundelt. Dit signaal is opgepakt door een EVIO-werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VOM in Nederland en België, FMB (de Federatie van Metalliseurs van België) en bedrijven in de keten (opdrachtgevers, lakkers, leveranciers van coatings, metalliseurs, onderzoeksinstellingen en controlerende instanties).
De werkgroep leverde medio 2007 een concept-praktijkrichtlijn op met informatie over onder meer de normen, corrosieweerstand, methoden, voorbehandeling, logistiek, afwerkings- en opslagcondities. Na een consultatieronde heeft de werkgroep de laatste punten op de i gezet.
Op 22 januari presenteerde de werkgroep in het Belgische Domein Martinus te Zoersel de finale praktijkrichtlijn met een uitgebreide toelichting op de gemaakte keuzes.
De praktijkrichtlijn is te raadplegen op www.evio.org

Meer…
In

Techni-Show-Congres in oneven jaren

UTRECHT – Drie maand voor de start van de vakbeurzen Techni-Show en ESEFzijn er nog maar enkele stands beschikbaar. Dit zei projectmanager Peter-Dirk Waltheer. Hij maakte tevens bekend dat de Techni-Show vanaf 2009 een doorlopend concept is. Voor het eerst zal namelijk op 12 maart 2009 het Techni-Show-Congres worden georganiseerd, een dag vol met vakinhoudelijke lezingen, contactmomenten en amusement.

In totaal hebben zich nu 380 exposanten gemeld voor de Techni-Show (11-15 maart 2008) en 560 exposanten voor de toeleveringsvakbeurs ESEF (11-14 maart 2008).’ Voor de ESEF is er nog een kleine 1.300 vierkante meter beschikbaar. Voor deTechni-Show is er nog ruimte voor 5 standjes en dat alleen in specifieke sectoren. Voor andere sectoren is er dus een wachtlijst’, vertelt Waltheer.
De opening van deze 25ste editie zal op 11 maart worden verricht door Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.

Meer informatie via: www.technishow.nl en www.esef.nl

Op de foto: Peter-Dirk Waltheer vertelt dat zowel de Techni-Show als de ESEF bijna volledig zijn volgeboekt. (Foto: Gerard ten Bulte)

Meer…
In

Beeldbuizen recyclen met laser


HANNOVER (D) – Laser Zentrum Hannover heeft in een onderzoekstraject een volledig nieuwe op de laser gebaseerde installatie ontwikkeld voor het supersnel en emissievrij scheiden van beeldbuizen en computermonitoren. Alleen al in Duitsland komt jaarlijks circa 100.000 ton aan oude beeldbuizen vrij om te recyclen. Het onderzoek werd financieel ondersteund door het Bundesministerium für Wirtschaft und technologie (BMWi) en de Arbeitsgemeinschaft indistrieller Forschung (AiF).

Meer…
In
Meer berichten