Historie

Vraag&Aanbod bestaat in 2023 125 jaar! Hoog tijd om de historie eens in kaart te brengen en te beschrijven. Door de jaren heen heeft Vraag&Aanbod een belangrijke rol gespeeld bij het verbinden van kopers en verkopers in de maakindustrie. Begonnen in 1898 als advertentiekrantje, groeide de uitgave uit tot een onafhankelijk, toonaangevend en inspirerend vakblad. Lees onderstaan alles over de historie van Vraag&Aanbod.

Vraag&Aanbod krant uit geschiedenis

1998

Vraag&Aanbod is 125 jaar geleden door Æbele Kluwer opgericht. In mei 1898 startte Kluwer met het gratis advertentieblad voor de industrie in Nederland.

Aanvankelijk liep het blad -in eigen woorden- ‘verbazend slecht’, maar na enkele jaren werd het de kurk waarop zijn uitgeverij dreef. Niet alleen in financiële zin. De in Vraag&Aanbod gehanteerde formule van advertenties in samenhang met praktische informatie over vindingen en toepassingen bleek uitstekend te werken bij het veroveren van de markt.

1907

Kluwer stelt een reisbeurs beschikbaar, bestemd voor een door de Senaat aan te wijzen student van de Technische Hoogeschool te Delft.

De uitverkorene moest in ruil over zijn bevindingen in het buitenland, ‘waarvan de wetenschap voor derden van waarde is’, een artikel schrijven voor Vraag en Aanbod.

De reden hiervoor was dat Kluwer het belangrijk vond dat er een net van deskundigen uit de praktijk beschikbaar was voor Vraag&Aanbod.

Hieraan besteedde Kluwer dan ook ruime aandacht. 
‘Alles hangt van de contacten af, men kan er niet genoeg van hebben’, was zijn motto.

1929

Het eenmansbedrijf dat Kluwer tot dantoe was wordt omgezet in twee naamloze vennootschappen: de uitgeverij en de drukkerij worden zelfstandig.

Als uitgever wist Kluwer zich een positie te verwerven door met veel inventiviteit en volharding op zoek te gaan naar nieuwe uitgaven en nieuwe markten.

Kluwer omschreef zichzelf als een uitgever die ernaar streefde ‘zoo mogelijk niets uit te geven of het moet iets goeds zijn. Niet alleen zal er dan een betere kans van slagen zijn, maar men verkrijgt ook gaarne den naam van solide uitgaven aan de markt te brengen’.

Kluwer overleed op 71-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte, op zijn buitenhuis ‘Octavo’ bij het gelderse Epse.

1940-1945

In de oorlogsjaren verscheen Vraag&Aanbod slechts, voor zover mogelijk, in een summiere uitgave. Soms waren er edities die uit slechts 4 pagina’s A3 bestonden. Uiteraard had dit te maken met de situatie tijdens de oorlog. De krant bevatte diverse advertenties en slecht weinig redactie Deze beperkte zich tot het geven van informatie over materialen. Over de oorlog werd niet geschreven.

Vanaf september 1944 tot 28 juni 1945 verscheen de krant niet. Daarvoor had de uitgever te maken met beperkingen die werden opgelegd.

1945

Op donderdag 28 juni 1945 meldde Vraag en Aanbod het volgende:

“L.S.

Het doet ons genoegen , dat we U ons blad ,,Vraag en Aanbod’’ weer kunnen toezenden en dat U hierbij het eerste nummer na den vrede ontvangt. Moge het een voorbode zijn voor een spoedige opleving van handel en industrie.

Er moesten groote moeilijkheden overwonnen worden om het eerste nummer te laten verschijnen, vooral wat de verzending betreft.

De couranten moeten per auto naar verschillenden groote plaatsen gebracht worden en van daar worden ze door de post verder verzonden.

We hopen dat ,,Vraag en Aanbod’’ evenals vroeger weer de schakel zal vormen tusschen kooper en verkooper. Onze redactie staat U weer ten dienste met gratis adviezen op technisch, bouwkundig en rechtskundig gebied.

N.V. Uitgevers-Maatschappij

A.E Kluwer, Deventer.”

1973

Vraag&Aanbod bestaat 75 jaar. In dit jaar gebeurt er veel. De Oliecrisis en de autoloze zondag houdt Nederland in zijn greep.

Ook voor de maakindustrie heeft dit enorme impact. In het Westen resulteerde de Oliecrisis in een regelrechte economische neergang.

1983

Vraag&Aanbod doet het goed binnen de Nederlandse maakindustrie. Met een oplage van ruim 20.000 exemplaren per week en tegen de honderd pagina’s in volume worden vrijwel alle maakbedrijven geïnformeerd.

Nederland is ook in de jaren zeventig en tachtig uiterst innovatief. Zo is eind 1978 de beeldplaat geïntroduceerd. Een LP maar dan met beeld.

Op 1 maart 1983 wordt de compact disc geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Het cd-systeem is gezamenlijk ontwikkeld door Philips en Sony/CBS.

Microsoft brengt op 30 november 1983 de eerste versie van het tekstverwerkingsprogramma MS-Word op de markt.

De digitale revolutie

Een belangrijk thema in de afgelopen 125 jaar binnen de maakindustrie is de digitale revolutie geweest.

De digitale revolutie is de verschuiving van mechanische en analoge elektronische technologie naar digitale technologie en computertechnologie.

De digitale revolutie heeft sinds het begin van de twintigste eeuw bijna alle gebieden van het leven getransformeerd en heeft geleid tot een digitale wereld, net zoals de industriële revolutie 200 jaar eerder leidde tot de industriële samenleving.

1998

“Vraag & Aanbod bestaat in 1998 honderd jaar. Geestekind van AEbele Everts Kluwer, die een eeuw geleden al wist waar hij aan begon toen hij het ‘gratis advertentieblad voor de industrie in Nederland’ – aldus de ondertitel van Vraag & Aanbod anno 1898 – ging uitgeven. Op zo’n titel kun je een hele wereld bouwen of een heel concern, wat zou een uitgever zich meer wensen?”