Wat te stemmen? Politieke standpunten ondernemersthema’s

Foto van: Jorine van Knippenberg
Geschreven door Jorine van Knippenberg

Op welke partij kunt u op 22 november het beste stemmen als ondernemer? Vraag & Aanbod zet de standpunten van verschillende politiek partijen over thema’s gerelateerd aan het ondernemerschap op een rijtje, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Tags:
Foto: -JvL- via Flickr

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van de elf partijen die het hoogst staan in de peilingen en hun standpunten. Uiteraard is dit een beknopt overzicht, we raden aan om het volledige verkiezingsprogramma van uw voorkeurspartij te lezen voordat u uw definitieve keuze maakt.

BBB

 • BBB wil minder regels voor ondernemers, zowel nationaal als internationaal. Innovatieve ondernemers moeten minder hinder ondervinden van privacyregels.
 • BBB wil de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) handhaven om de continuïteit van Nederlandse familiebedrijven te waarborgen.
 • Er moet volledige transparantie komen over financiële steun vanuit klimaatfondsen, welke bedrijven dit ontvangen en waarom zij dit krijgen.
 • BBB wil het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen.
 • BBB overweegt de introductie van een extra derde schijf voor de vennootschapbelasting. Winsten boven een bepaald bedrag worden dan extra belast.
 • BBB wil dat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nmen. Daarvoor willen zij het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen.
 • BBB wil de regeldruk verlagen. Minder vergunningen en formulieren is het streven.
 • BBB wil het minimumloon verhogen.
 • BBB wil dat producten die in Nederland niet geproduceerd mogen worden ook verboden worden om te importeren.

CDA

 • Het CDA wil een crisisregeling personeelsbehoud om wekgevers te helpen bij personeels- en baanbehoud wanneer een crisis optreedt.
 • CDA pleit voor meer ruimte voor lokale mkb’ers en familiebedrijven en een eerlijke economie
 • CDA wil de belasting op arbeid verlagen en de belasting op vermogen verhogen, middels verhoging van de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens.
 • CDA wil een ‘mkb-bank’ en een mkb-toets bij relevante wet- en regelgeving.
 • Subsidies moeten toegankelijker worden voor innovatieve mkb-bedrijven.
 • CDA wil het minimumloon verhogen. Dit wordt twee keer per jaar aangepast aan cao-stijgingen.
 • Zzp’ers krijgen een verplichte verzekering voor arbidsongeschiktheid.
 • CDA wil afspraken maken met grote bedrijven over de reductie van fossiele brandstoffen.
 • CDA wil dat producten die in Nederland niet geproduceerd mogen worden ook verboden worden om te importeren.
 • CDA is voorstander van een Europese grondstoffenheffing.

ChristenUnie

 • CU wil dat zowel beursgenoteerd als mkb-bedrijven zich moeten verantwoorden over hun inzet op duurzaamheid. 
 • CU wil dat het voor mkb’ers goedkoper is om personeel in dienst te hebben.
 • CU wil dat ondernemers de overheid gemakkelijk kunnen bereiken. Daarnaast moet de regeldruk op lokaal, provinciaal en landelijk gebied verminderen.
 • CU wil de winstbelasting uniformeren. 
 • CU wil mkb’ers meer kansen geven bij aanbestedingen. Ook moeten overheidsinstanties hun facturen sneller betalen.
 • CU wil een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid invoeren.
 • CU bouwt fiscale voordelen voor zzp’ers langzaam af. De partij helpt zelfstandigen door het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) aan te passen. Zo kunnen gemeenten ook ondernemers met een werkende partner helpen met een krediet.
 • Volgen de CU moeten midden- en kleinbedrijven makkelijker een financiering kunnen regelen via kleine innovatieregelingen en middels een ‘financieringshub’, waar ondernemers in contact gebracht worden met overheidsorganisaties en partijen als Qredits, InvestNL en het Groeifonds.
 • CU wil ook een fonds voor doorbraaktechnologieën, net als een groeifonds voor beginnende start-ups.
 • CU wil dat pensioenfondsen meer investeren in vernieuwende bedrijven.
 • CU wil dat bedrijven de OESO-normen rond internationaal maatschappelijk verantwoorde ondernemen onderschrijven en naleven om van overheidssteun gebruik te kunnen maken.
 • CU wil het minimumloon verhogen naar bijna 18 euro in 2018 en het ouderschapsverlof uitbreiden.

D66

 • D66 zet in op innovatie, regelgeving mag innovatie niet tegenwerken. Ook moet er ruimte zijn voor sectoren als batterijproductie en kunstmatige intelligentie.
 • D66 wil investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken door middel van een ‘winwin-lening’. Kleine ondernemers krijgen hierbij de kans om geld te lenen bij familie en vrienden die hiervoor een aantrekkelijk rendement ontvangen.
 • D66 wil een nationaal financieringsloket voor innovatieve en groene plannen van mkb’ers.
 • D66 wil één miljard euro vrijmaken voor de productie van groene circulaire producten. Verder wil de partij verduurzaming stimuleren bij het mkb.
 • D66 wil dat de ‘energiebesparingplicht’ voor bedrijven eenvoudiger en ambitieuzer wordt.
 • D66 pleit voor een publiek-private investeringsbank voor groene, circulaire bedrijven. Invest-NL en het Nationaal Groeifonds zulln hierin opgaan.
 • D66 zet in op de energietransitie. Vervuilende bedrijven kunnen enkel in Nederland blijven wanneer zij verduurzamen.
 • D66 verhoogt het minimumloon naar minstens 17,50 euro in 2028.
 • D66 wil winsten zwaarder belasten.
 • D66 wil de zelfstandigenaftrek omvormen naar een urenvoordeel voor alle werkenden die meer dan drie dagen per week werken.
 • D66 wil een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering invoeren voor zelfstandigen, zoals geadviseerd door de Stichting van de Arbeid. Hierbij steunt D66 de mogelijkheid voor een opt-out voor zelfstandigen die een uitgebreidere private verzekering willen zoals een beroepsverzekering. Voorwaarde is wel dat de private verzekering ten minste dezelfde dekking en premie heeft, de opt-out uitvoerbaar en betaalbaar is en niet de solidariteit van de publieke verzekering ondermijnt.
 • D66 stelt voor de verschillen in de fiscaliteit en de sociale zekerheid tussen verschillende vormen van werk te verkleinen om concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden te voorkomen.
 • D66 pleit voor duidelijke regels die goed te handhaven zijn en weinig administratieve lasten opleveren. Er komen afrekenbare doelstellingen om de regeldruk te verminderen en een strengere toets op het introduceren van nieuwe regels.
 • D66 wil het overbelaste stroomnet uitbreiden en de energiebesparingsplicht voor bedrijven versimpelen.

GroenLinks/PvdA

 • GL/PvdA wil ondersteuning van ondernemers bij loondoorbetaling bij ziekte. Premies voor arbeidsongeschiktheid moeten omlaag voor kleine werkgevers.
 • GL/PvdA wil Invest-NL uitbouwen tot een nationale investeringsbank om duurzaam ondernemerschap te stimuleren.
 • GL/PvdA wil dat ieder bedrijf minimaal 85 procent van de medewerkers in vaste dienst heeft. Werkgevers die hun personeel niet in vaste dienst nemen betalen meer belasting.
 • GL/PvdA wil dat aanbestedingsprocedures toegankelijker worden voor mkb-bedrijven.
 • GL/PvdA wil dat de Nederlandse industrie in 2040 klimaatneutraal is. Fossiele subsidies moeten afgeschaft en zware industrie krijgt een effectievere CO2-heffing.
 • GL/PvdA wil een minimumloon van 16 euro per uur. Oproep- en nulurencontracten moeten verdwijnen.
 • GL/PvdA wil dat de 32-urige werkweek de norm wordt.
 • GL/PvdA wil dat de winstbelasting, erfbelasting voor vermogenden en de vermogensbelasting omhoog gaan.

FvD

 • FvD wil de winstbelasting (vpb-grens) verhogen naar één miljoen euro.
 • FvD is geen voorstander van duurzaamheidseisen.
 • FvD wil dat ondernemers meer medewerkers aannemen, door het ontslagrecht in het mkb te versoepelen.
 • FvD wil de loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen naar één jaar. De re-integratieverplichting voor werkgevers wordt versimpeld.
 • FvD wil met een staatssecretaris voor het kmb voor minder regeldruk en minder bureaucratie zorgen.
 • FvD wil de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) onmiddellijk afschaffen en terugkeren naar een effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR.
 • FvD wil de btw verlagen naar zes en negentien procent.
 • FvD wil zzp’ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen.
 • FvD wil de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers verhogen naar 15.000 euro. Ook wil de partij fiscale regelgeving voor zzp’ers vereenvoudigen door een hogere belastingvrije voet.
 • FvD wil optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping).
 • FvD wil een compensatieregeling voor ernstig gedupeerde mkb-bedrijven.

NSC

 • NSC wil de loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen naar één jaar. Wanneer zij niet voldoen aan hun verplichtingen betreft re-integratie kan het UWV dit verlengen naar twee jaar.
 • NSC wil werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers fiscaal gelijk behandelen.
 • NSC wil door minder administratieve lasten het gemakkelijker maken voor kleine werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen.
 • NSC wil het Nationaal Groeifonds versoberen en dit samen voegen met delen van RVO en Invest-NL.
 • NSC wil een internationale winstbelasting van vijftien procent.
 • NSC wil de bestaande Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) afschaffen, omdat het stelsel om verkapte dienstverbanden tegen te gaan in de praktijk niet werkt volgens de partij. Zij willen heldere en meetbare criteria voor de relatie tussen zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers. Deze criteria moeten zekerheid bieden voor alle betrokken partijen en handhaafbaar zijn voor toezichthoudende instanties (Belastingdienst, Arbeidsinspectie).
 • NSC wil de toegang tot non-bancaire financiering toegankelijk maken, bijvoorbeeld met crowdfunding of microfinanciering door Qcredits.
 • NSC wil coulant omgaan met terugbetalingstermijnen voor coronaschulden bij ondernemers.
 • NSC wil een duurzaamheidslening voor het kleine mbk introduceren.
 • NSC wil de administratieve lasten voor mkb’ers verminderen, bijvoorbeeld door een mkb-uitvoeringstoets in te voeren bij nieuwe wetgeving.
 • NSC is geen voorstander van een (forse) verhoging van het minimumloon.

SP

 • SP wil de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen om het mkb te laten investeren in de toekomst.
 • SP wil een CO2-heffing voor alle vervuilende bedrijven zonder verstelling.
 • SP wil de energiebelasting verhogen voor grootgebruikers en verlagen voor het mkb.
 • SP wil vernieuwing bevorderen door gemakkelijker lenen mogelijk te maken via een investeringsbank voor kleine en startende ondernemers.
 • SP zet in op sociale zekerheid voor zzp’ers door een betaalbare collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
 • SP wil de winstbelasting verhogen. Aandeelhouders moeten de resterende winst met werknemers delen.
 • SP wil strafrechtelijke vervolging wanneer bestuurders belasting ontduiken.
 • SP wil het minimumloon verhogen naar 16 euro per uur. De ‘loonachterstand’ moet verdwijnen door de invoering van winstdeling.
 • SP wil dat salarissen van topbestuurders niet meer dan tien keer zo hoog zijn als de beloning van de laagstbetaalde werknemer van het bedrijf.
 • SP wil dat nulurencontracten verdwijnen, vaste contracten worden de norm.
 • Handhaving van schijnzelfstandigheid bij zzp’ers gaat omhoog. Alle zelfstandigen krijgen voortaan recht op pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

PvdD

 • PvdD wil maximaal vier verschillende arbeidscontracten: vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, uitzendcontracten wanneer er ziekte of grote druk binnen een bedrijf is en een zelfstandigencontract voor zzp’ers.  
 • PvdD wil dat de energiebesparingsplicht voor bedrijven strenger wordt gehandhaafd en de terugverdientijd wordt verhoogd.  
 • PvdD wil een progressieve energiebelasting die mensen met lage inkomens ontziet en zorgt dat grootverbruikers meer gaan betalen.
 • PvdD wil een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen. Opdrachtgevers betalen hieraan mee.
 • PvdD wil dat energieslurpende sectoren worden afgebouwd.
 • PvdD wil een klimaatplicht voor bedrijven en schaft alle fossiele subsidies af.
 • PvdD wil duurzaam ondernemen belonen, deze bedrijven worden ‘opbouwbedrijf’ en krijgen belastingvoordelen. Vervuilende bedrijven worden ‘afbouwbedrijf’ en betalen meer belasting.
 • PvdD wil dat het minimumloon naar minimaal 16 euro per uur gaat.
 • PvdD verhoogt de winstbelasting van grote bedrijven van 25 naar minimaal 35 procent.

PVV

 • PVV wil het voor zzp’ers mogelijk maken om betaalbaar en vrijwillig bij te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en het pensioen.
 • PVV wil dat het minimumloon stijgt (bedrag onbekend).
 • PVV noemt verder geen standpunten in het verkiezingsprogramma die ingaan op ondernemers/start-ups,mkb of multinationals.

VVD

 • VVD pleit tegen een belasting op vermogen.
 • VVD wil zzp’ers meer mogelijkheden geven om eenvoudiger een hypotheek af te sluiten.
 • VVD wil werkgeverslasten verlagen, zodat het meer loont om personeel in dienst te nemen. De al ingezette hervorming van de loonbetalingsregels worden verder doorgezet en zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor kleine ondernemers.
 • VVD wil financieren vergemakkelijken door het verpandingsverbod op te heffen. Dit verbod houdt in dat bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand kunnen gebruiken voor een lening. Ze zetten ook in op het vergroten van non-bancaire financiering. Dat wil zeggen dat er meer financieringsvormen moeten komen die niet door een bank worden verstrekt.
 • Ze willen de winstbelasting voor bedrijven verlagen en de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers verkorten.
 • VVD wil de kosten voor het huidige en nieuwe klimaatbeleid toetsen bij het mkb. Als het beleid niet door de toets komt wordt het gewijzigd of vervangen.
 • VVD wil het mkb ondersteunen bij verduurzaming, de plannen uit Rutte IV voor een verduurzamingsfonds worden doorgezet. Daarbij willen ze de toegang tot lokale en Europese kapitaalmarkten ontwikkelen voor grote en kleine ondernemingen. Tot slot willen ze het aantrekkelijker maken voor ondernemers om zonnepanelen op eigen dak te leggen. 
 • Volgens de VVD moet de al bestaande mkb-toets uitgebreid worden. In de huidige toets moeten mkb’ers zelf aanmelden voor de toets. In de toekomst zien ze bij de VVD graag dat ministeries ondernemers gaat benaderen om de toets uit te voeren. Bovendien moet nieuwe regelgeving zo eenvoudig en concreet mogelijk worden gemaakt.  
 • VVD wil soepel omgaan met coronaschulden en betere afspraken hierover maken met ondernemers.
 • VVD gaat meer handhaven op schijnzelfstandigheid. Zelfstandigen krijgen de keuze om een publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Regels worden verduidelijkt, bij handhaving wordt gericht op risicosectoren. VVD wil een aparte rechtsvorm voor zzp’ers, om iedere zelfstandige ondernemer op voorhand duidelijkheid te kunnen bieden.
 • VVD wil met een nieuwe pensioenwet de mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaal aantrekkelijk pensioen op te bouwen uitbreiden. Als de experimenten voor zelfstandigen om direct bij een fondspensioen op te bouwen succesvol zijn, volgt een permanente regeling.
 • VVD wil uitbreiding van het elektriciteitsnet om netcongestie tegen te gaan.
 • VVD wil de energiebelasting verlagen.
 • VVD wil het faillissementsrecht aanpassen, zodat failliette mkb’ers een sterkere onderhandelingspositie krijgen.
 • VVD wil dat bestaande industrie in Nederland gaat verduurzamen en daarmee behouden blijft.
 • VVD wil het minimumloon verhogen (het bedrag is onbekend).

Auteur: Jorine van Knippenberg

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *