zoeken

 

 
 


minimaliseer deze extra opties
 
 

Impuls voor duurzame energie


1 januari 1970
DEN HAAG - Maria van de Hoeven (EZ) heeft de subsidietarieven voor durzame energie bekendgemaakt. Naar verwachting gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) op 1 april 2008 van start. Windmolens op land, zonne-energie, biogasproductie, kleinschalige biomassa met uitzondering van vloeibare biomassa en Warmte Kracht Koppeling (WKK) zijn de categorieën die bij de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) naar verwachting per 1 april 2008 voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen.De verwachte subsidietarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits- en / of gasprijs en kunnen aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van die elektriciteits- en /of gasprijs worden bijgesteld. Hiermee wordt flexibel op marktontwikkelingen ingespeeld en oversubsidiëring voorkomen. De subsidietarieven zijn: Wind op land: 2,8 eurocent per kiloWattuur (kWh) Kleinschalige zon-pv installaties: 33 eurocent per kWh. Biogasproductie: 7 eurocent per kubieke meter Verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-covergisting: 5,3 eurocent per kWh. De hoogte van de subsidietarieven is afgeleid van de door ECN vastgestelde onrendabele top, ofwel het verschil in kostprijs tussen fossiele en deze duurzame energieproductie. Voor WKK moet de onrendabele top nog worden vastgesteld. Voor enkele categorieën op het terrein van biomassaverbranding is voor 2008 geen onrendabele top voorzien, waardoor het subsidietarief vooralsnog op nul is gesteld. WindEr wordt stevig ingezet op de op dit moment meest kosteneffectieve optie wind op land. Dit jaar zal er voor 500 Megawatt (Mw) aan nieuw windvermogen subsidiabel wordt gesteld. Dit zijn al gauw 200 tot 300 nieuwe windturbines. Dit is een belangrijke stap op weg naar de doelstelling van 2000 Mw nieuw windvermogen op land in deze kabinetsperiode, zoals die in het werkprogramma Schoon en Zuinig is opgenomen.De opties zon-pv en wind op zee scoren hoog op toekomstperspectief en innovatief vermogen. Zon-pv wordt in 2008 voor 10 Mw gestimuleerd. De bedoeling hiervan is het lerend implementeren op gang te brengen. Het vermogen van 10 Mw correspondeert met ongeveer 5000 tot 10.000 zonne-energie systemen op woningen per jaar, bestaande uit enkele 10-tallen zonnepanelen per dak (woning). Per woning is dit voldoende voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik. Voor wind op zee geldt een doelstelling van 450 Mw extra gedurende deze kabinetsperiode. Subsidie-aanvragen die aan de criteria voldoen, zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De Ministeriële regelingen zullen in hun definitieve vorm in maart worden gepubliceerd in de Staatscourant. SenterNovem zal de SDE uitvoeren.