Worldsteel verwacht toename staalvraag (longread)

Wordsteel voorspelt in haar Short Range Outlook voor 2021 en 2022 dat de vraag naar staal in 2021 met 5,8 procent zal toenemen, na een daling van 0,2 procent in 2020. Voor 2022 wordt een groei van 2,7 procent verwacht.

Worldsteel verwacht toename staalvraag (longread)
Foto: Tata Steel

In de huidige prognoses wordt ervan uitgegaan dat de aan de gang zijnde tweede of derde besmettingsgolf zich in het tweede kwartaal zal stabiliseren en dat gestage vooruitgang zal worden geboekt bij de vaccinaties, waardoor een geleidelijke terugkeer naar een normale situatie mogelijk wordt in de belangrijkste staalverbruikende landen.

In een toelichting op de vooruitzichten zei Al Remeithi, voorzitter van de economische commissie van Worldsteel: ‘Ondanks de rampzalige gevolgen van de pandemie had de mondiale staalindustrie het geluk dat de vraag naar staal eind 2020 slechts licht is gekrompen. Dit was te danken aan een verrassend robuust herstel in China, met een groei van 9,1 procent. In de rest van de wereld kromp de vraag naar staal met 10,0 procent. In de komende jaren zal de vraag naar staal zich krachtig herstellen, zowel in de ontwikkelde als in de opkomende economieën, gesteund door de inhaalvraag en de herstelprogramma’s van de regeringen. Voor de meeste ontwikkelde economieën zal het echter een paar jaar duren voordat de vraag naar staal weer het niveau van voor de pandemie zal bereiken.’

‘Hoewel het ergste van de pandemie hopelijk achter de rug is, heerst er voor de rest van 2021 nog grote onzekerheid. De evolutie van het virus en de vooruitgang van de vaccinaties, het intrekken van ondersteunende fiscale en monetaire beleidsmaatregelen, de geopolitiek en de handelsspanningen kunnen het in deze prognose beoogde herstel allemaal beïnvloeden.’

‘Voor de toekomst zullen structurele veranderingen in een post-pandemische wereld tot verschuivingen in de vorm van de vraag naar staal leiden. De staalindustrie zal opwindende kansen zien door snelle ontwikkelingen via digitalisering en automatisering, infrastructuurinitiatieven, reorganisatie van stadscentra en energietransformatie. Dit alles terwijl de industrie inspeelt op de noodzaak om koolstofarm staal te produceren.’

Worldsteel geeft uitgebreide achtergrondinformatie voor bij de prognose:

China

De Chinese economie is eind februari snel uit het slop geraakt en bijna alle economische activiteiten, met uitzondering van de detailhandel, waren tegen mei weer volledig productief. Sindsdien is de economische activiteit, ondanks sporadische kleine lokale golven van COVID-19, niet getroffen door de pandemie, in tegenstelling tot de rest van de wereld.

De Chinese economie heeft geprofiteerd van de uitvoering door de regering van diverse maatregelen om de economie te stimuleren. Van verschillende nieuwe infrastructuurprojecten en het versnellen van bestaande projecten, tot het versoepelen van de controle over de vastgoedsector en belastingverlagingen om de consumptie van huishoudens te stimuleren.

Bovendien profiteerde de economie van de sterke export omdat de rest van de wereld door de pandemie werd getroffen.

Na in het eerste kwartaal van 2020 met 6,8 procent te zijn gekrompen, noteerde de Chinese economie in 2020 dan ook een groei van 2,3 procentop jaarbasis. Verwacht wordt dat de bbp-groei van China in 2021 zal versnellen tot 7,5 procent of meer, gevolgd door een gematigde groei van 5,5 procent in 2022.

De bouwsector kende een snel herstel vanaf april 2020, gesteund door investeringen in infrastructuur. Voor 2021 en daarna kan de groei van de investeringen in vastgoed afnemen als gevolg van de richtsnoeren van de regering om de groei in de sector af te remmen.

De investeringen in infrastructuurprojecten vertoonden in 2020 een lichte groei van 0,9 procent. Aangezien de Chinese overheid echter een aantal nieuwe projecten heeft opgestart om de economie te ondersteunen, wordt verwacht dat de groei van de investeringen in infrastructuur in 2021 zal aantrekken en de vraag naar staal in 2022 zal blijven beïnvloeden.

In de verwerkende sector kromp de autoproductie het sterkst met 45 procent tijdens de lockdown, maar sinds mei is er sprake van een sterk herstel. Over heel 2020 daalde de autoproductie met slechts 1,4 procent. Andere verwerkende sectoren hebben een positieve groei laten zien als gevolg van een sterke exportvraag.

Door de sterke activiteit in de bouw- en de machinebouwsector, en met enige voorraadopbouw, is het schijnbare staalverbruik in 2020 met 9,1 procent gestegen. In 2021 zullen de in 2020 ingevoerde stimuleringsmaatregelen naar verwachting grotendeels van kracht blijven om een aanhoudende redelijke groei van de economie te waarborgen.

Als gevolg daarvan zullen de meeste staalgebruikende sectoren een gematigde groei vertonen en zal de Chinese vraag naar staal in 2021 naar verwachting met drie procent toenemen. In 2022 zal de groei van de vraag naar staal vertragen tot één procent naarmate het effect van de 2020-stimulans wegebt en de regering zich richt op een duurzamere groei. De reactie van de regering op het handelsbeleid van de nieuwe Amerikaanse regering en de versterkte druk op het milieu zorgen voor extra onzekerheid.

Geavanceerde economieën

Na de vrije val van de economische activiteit in het tweede kwartaal van 2020 veerde de industrie in het derde kwartaal over het algemeen snel op, grotendeels als gevolg van de aanzienlijke fiscale stimuleringsmaatregelen en het ontketenen van de inhaalvraag. Eind 2020 lag het activiteitenniveau echter nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie. Als gevolg daarvan is de vraag naar staal in de ontwikkelde wereld in 2020 met 12,7 procent gedaald.

In 2021 en 2022 zal zich een aanzienlijk herstel aftekenen, met een groei van respectievelijk 8,2 en 4,2 procent. In 2022 zal de vraag naar staal echter nog steeds achterblijven bij het niveau van 2019.

Ondanks de hoge infectieniveaus kon de Amerikaanse economie sterk opveren na de eerste golf dankzij de aanzienlijke fiscale stimulans die de consumptie ondersteunde. Dit hielp de productie van duurzame goederen, maar de totale vraag naar staal in de VS daalde in 2020 met achttien procent. De regering-Biden heeft onlangs een omvangrijk fiscaal voorstel aangekondigd met bepalingen voor aanzienlijke infrastructuurinvesteringen over een periode van meerdere jaren.

Het plan zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 door het Congres worden behandeld en kan, afhankelijk van de uiteindelijke vorm, op de langere termijn een positief effect hebben op de vraag naar staal. Ondanks dit en de snelle vooruitgang bij de vaccinaties zal het herstel van de vraag naar staal op korte termijn echter worden afgeremd door een zwak herstel in de utiliteitsbouw en de energiesector. De automobielsector zal zich naar verwachting sterk herstellen.

Ook de staalgebruikende sectoren in de EU hebben zwaar te lijden gehad onder de eerste lockdownmaatregelen in 2020, maar hebben na de lockdown een sterker dan verwacht herstel van de productieactiviteiten gekend als gevolg van ondersteunende overheidsmaatregelen en een inhaalvraag. De vraag naar staal in de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk is in 2020 dan ook met meer dan de verwachte 11,4 procent gekrompen. Italië en Frankrijk lieten verhoudingsgewijs grotere krimpcijfers optekenen als gevolg van de strengste lockdownmaatregelen en het ingestorte toerisme.

Verwacht wordt dat het herstel in 2021 en 2022 gezond zal zijn, dankzij het herstel in alle staalverbruikende sectoren, met name de automobielsector, en initiatieven van de overheid in de bouw. Tot dusver is het herstelmomentum van de EU niet ontspoord door de aanhoudende derde golven, maar het blijft broos.

Hoewel er minder COVID-19-gevallen waren dan in de VS of de EU, kreeg ook de Japanse economie een zware klap te verwerken door de pandemie als gevolg van de onderbreking van de brede economische activiteit en het zwakke vertrouwen, dat nog eens bovenop het effect van de verhoging van de verbruiksbelasting in oktober 2019 kwam. Door een bijzonder uitgesproken daling van de autoproductie daalde de vraag naar staal in 2020 met 16,8 procent. Het herstel van de Japanse vraag naar staal zal gematigd zijn, aangedreven door een opleving in de automobielsector met een herstellende export en industriële machines als gevolg van een wereldwijd herstel van de kapitaaluitgaven.

De economie van Zuid-Korea ontsnapte aan een grote daling van het bbp dankzij een beter beheer van de pandemie, en er was een positieve dynamiek in de faciliteiteninvesteringen en de bouw. Toch kromp de vraag naar staal in 2020 met acht procent als gevolg van de krimp in de auto- en scheepsbouwsector. In 2021-22 zullen deze twee sectoren het herstel aanvoeren, dat verder zal worden ondersteund door de aanhoudende kracht van de investeringen in faciliteiten en de infrastructuurprogramma’s van de overheid. Toch zal de vraag naar staal in 2022 naar verwachting niet terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

Ontwikkelingseconomieën zonder China

Over het algemeen hebben de ontwikkelingseconomieën zonder China meer onder de pandemie te lijden gehad dan de ontwikkelde economieën, met een ontoereikende medische capaciteit, een ineenstorting van het toerisme en van de grondstoffenprijzen, en onvoldoende fiscale steun. De vraag naar staal in de ontwikkelingseconomieën zonder China is in 2020 met 7,8 procent gedaald. Binnen de opkomende economieën was het beeld echter gevarieerd. India, MENA, en de meeste Latijns-Amerikaanse landen hadden het het zwaarst te verduren.

Dankzij het wereldwijde economische herstel en hernieuwde infrastructuurinitiatieven van de overheid zal de vraag naar staal in de opkomende economieën in 2021 en 2022 naar verwachting een relatief snelle opleving vertonen, met een groei van respectievelijk 10,2 en 5,2 procent. De opeenstapeling van schulden, het uitblijven van een herstel van het internationale toerisme en de trage vaccinatie zullen een sneller herstel in de weg staan.

India heeft zwaar te lijden gehad onder een langdurige periode van ernstige lockdown, waardoor de meeste industriële en bouwactiviteiten tot stilstand zijn gekomen. Sinds augustus is de economie zich echter sterk aan het herstellen, veel sterker dan verwacht, dankzij de hervatting van overheidsprojecten en de ingehouden consumptieve vraag. De Indiase vraag naar staal is in 2020 met 13,7 procent gedaald, maar zal naar verwachting met 19,8 procent opveren en in 2021 het niveau van 2019 overtreffen. De groeigerichte overheidsagenda zal de Indiase vraag naar staal opdrijven, terwijl het langer zal duren voor de particuliere investeringen zich herstellen.

In de ASEAN hebben verstoringen van bouwprojecten de snelgroeiende staalmarkt getroffen, waardoor de vraag naar staal in 2020 met 11,9 procent is gekrompen. Maleisië en de Filipijnen werden het zwaarst getroffen, terwijl de vraag naar staal in Vietnam en Indonesië slechts licht daalde. Het herstel zal worden aangedreven door een geleidelijke hervatting van de bouwactiviteiten en het toerisme, dat in 2022 zal versnellen.

De Latijns-Amerikaanse economieën werden in het algemeen zwaar getroffen door de pandemie en de vraag naar staal kromp in 2020 in de meeste landen in de regio met dubbele cijfers. De vraag naar staal in Mexico werd hard getroffen door een daling van de autoproductie en de investeringen. Het snelle herstel in de autosector en een sterke Amerikaanse economie zullen het herstel van de Mexicaanse vraag naar staal in 2021 ondersteunen. In Brazilië veerde de economie sterk op na een ernstige daling in het tweede kwartaal, geholpen door overheidssteun. Daardoor vertoonde de Braziliaanse vraag naar staal in 2020 een kleine positieve groei en zal zij zich in 2021 en 2022 in een gezond tempo blijven herstellen.

De vraag naar staal in Rusland daalde minder dan in andere regio’s dankzij de overheidsmaatregelen die de bouwactiviteiten ondersteunden. De initiatieven in het kader van de nationale projecten zullen naar verwachting een matig herstel van de vraag naar staal in 2021-22 ondersteunen.

De vraag naar staal in Turkije, die in 2019 sterk kromp als gevolg van de valutacrisis van 2018, hield het herstelmomentum aan dat eind 2019 was ingezet dankzij de bouwactiviteiten. Het herstelmomentum zal aanhouden en de vraag naar staal zal naar verwachting in 2022 terugkeren naar het niveau van voor de valutacrisis.

In de MENA-regio had de vraag naar staal te lijden onder de annulering van bouwprojecten en een daling van de olieprijzen, maar de opleving van de olieprijzen hielp de vraag naar staal in de regio tegen het einde van 2020 te herstellen. De vraag naar staal in de MENA-regio daalde in 2020 met 9,5 procent en zal zich naar verwachting gematigd herstellen met de hervatting van de investeringen in infrastructuur.

Bouw

De wereldwijde bouwproductie daalde in 2020 sterker dan in 2009 na de wereldwijde financiële crisis, respectievelijk met 3,9 en 1,9 procent, omdat de COVID-beperkende maatregelen in veel landen leidden tot een onderbreking van de bouwwerkzaamheden en een herziening van de investeringsplannen. In verscheidene ontwikkelingslanden werden begrotingsmiddelen aan infrastructuurinvesteringen onttrokken voor de steunprogramma’s in verband met de pandemie.

In de Filippijnen, India en Mexico is de bouwactiviteit het sterkst teruggelopen. De snelheid waarmee de bouwsector zich herstelt, zal regionaal variëren. In sommige landen wordt de hervatting van bouwprojecten nog steeds belemmerd door COVID-beperkingen, een tekort aan arbeidskrachten en zwakke particuliere investeringen. Tegelijkertijd zijn er landen waar de bouwactiviteiten in de loop van het jaar terrein zouden kunnen winnen naarmate de regeringen prioriteit geven aan infrastructuurinvesteringen als herstelinstrument.

In China is de bouwsector eind april 2020 weer normaal gaan functioneren en vertoont hij sindsdien een snel herstel.

De pandemie zal uiteenlopende trends in de subsectoren van de bouw teweegbrengen. Door de toename van telewerken, e-commerce en minder zakenreizen zal de vraag naar commerciële gebouwen en reisgerelateerde faciliteiten blijven dalen. Tegelijkertijd is de vraag naar logistieke faciliteiten ter ondersteuning van e-commerce toegenomen en zal deze sector blijven groeien. Infrastructuurprojecten zijn belangrijk geworden en zijn in veel landen soms het enige instrument voor economisch herstel. In de opkomende economieën zullen zij een sterke stimulans blijven vormen. In de ontwikkelde economieën zullen groene herstelprogramma’s en infrastructuurvernieuwing de vraag in de bouw stimuleren.

Auto-industrie

Van alle staalverbruikende sectoren kende de automobielsector wereldwijd de sterkste terugval, met een duikvlucht in het tweede kwartaal van 2020. Hoewel het herstel na de sluiting iets krachtiger was dan verwacht, was de daling in de automobielindustrie in 2020 in de meeste landen tweecijferig.

Verwacht wordt echter dat de automobielsector zich in 2021 sterk zal herstellen. Het herstel zal worden gestimuleerd door de inhaalvraag, het toegenomen gebruik van persoonlijk vervoer als gevolg van de bezorgdheid over de veiligheid, en de toegenomen besparingen van huishoudens. Het herstel zal naar verwachting bijzonder sterk zijn in de VS, waar het productieniveau in 2021 het niveau van 2019 zal overtreffen. De wereldwijde auto-industrie zal naar verwachting in 2022 terugkeren naar het niveau van 2019.

Ondanks een sneller dan verwacht herstel van de vraag krijgt de sector begin 2021 opnieuw te maken met een knelpunt in de toeleveringsketen met een tekort aan halfgeleiders en andere onderdelen, wat het herstelpotentieel zou kunnen inperken.

Te midden van de crisis steeg in 2020 het aandeel van hybride en volledig elektrische auto’s in de verkoop in de EU aanzienlijk tot respectievelijk 11,9 en 10,5 procent, tegen 5,7 en 3,0 procent in 2019.

Machines

De wereldwijde machinebouwsector werd in 2020 getroffen door de daling van de investeringen, maar de daling was veel minder groot dan in 2009. Verwacht wordt dat het herstel ook sneller zal verlopen, hoewel een gebrek aan vertrouwen en onzekerheid nog steeds een remmende factor is.

Door de sterk geglobaliseerde toeleveringsketens was verstoring een van de grootste problemen die de machine-industrie tijdens de stillegging ondervond. Als gevolg daarvan is de sector begonnen zijn toeleveringsketens te herzien met het oog op flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Een andere belangrijke factor die van invloed zal zijn op de machine-industrie, is de steeds snellere tendens naar digitalisering en automatisering. Investeringen in dit verband zullen de groei in de machine-industrie stimuleren.

Ook groene initiatieven en investeringen in hernieuwbare energiebronnen zullen een groeigebied voor de machine-industrie vormen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *