CBS: Hoe gaat het nu met de economie?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overspoelt ons soms met cijfers. Voor het gemak hierbij de laatste economische cijfers op een rij.

Allereerst het bruto binnenlands product. Deze groeide in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. De groei was gelijk aan de drie voorgaande kwartalen. Het CBS meldt dat de groei met name te danken is aan de consumptie, de investeringen en het handelssaldo. Het bbp voor het complete jaar 2019 groeide met 1,7 procent ten opzichte van 2018.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie lag in 2019 op een relatief hoog niveau en was gemiddeld ook hoger dan in 2018. Het producentenvertrouwen industrie was in 2019 weliswaar minder hoog dan in 2018, maar lag wel boven het langjarige gemiddelde.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2019 met 2,6 procent minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben in 2019 vooral meer chemische producten en machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. De invoer van goederen en diensten groeide met 3,2 procent harder dan de uitvoer. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2019 negatief bij aan de bbp-groei.

Bouwnijverheid groeide het sterkst

De productie van de bouwnijverheid groeide in 2019 met 4,7 procent het sterkst. Daarna volgde de sector informatie en communicatie met 3,7 procent. De groei van de bouwnijverheid was wel kleiner dan in de vier voorafgaande jaren.

De productie van de industrie groeide in 2019 ook, maar met 0,8 procent minder sterk dan in 2018. Toen lag de productie 4,7 procent hoger dan een jaar eerder. Net als in 2018 groeide vooral de productie van machines en apparaten in 2019. Dit zijn ook producten die het goed deden in de export. De delfstoffenwinning daarentegen kromp ook in 2019.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het eerste kwartaal van 2020 uit op 6,4, nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder (6,6). De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn in de meeste bedrijfstakken positief. Ondernemers zijn over werkgelegenheid optimistischer dan een kwartaal eerder. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. In het vierde kwartaal van 2019 daalde het ondernemersvertrouwen nog sterk.

Ondanks een daling is het vertrouwen in de bouw, net als vorig kwartaal, het hoogst van alle bedrijfstakken: 13,6. Bij de industrie ging het vertrouwen van 3,6 naar 2,5. Ondernemers in de autohandel en -reparatie waren negatief, hun vertrouwen scoorde -7,6. In zeven van de twaalf bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2020 lager dan in het vierde kwartaal van 2019.

In het eerste kwartaal van 2020 verwachten voor het eerst sinds vijf kwartalen meer ondernemers dat zij het personeelsbestand zullen uitbreiden. Het positieve signaal is terug te zien in de mate waarin ondernemers aangeven belemmerd te worden in hun productie en zakelijke activiteiten. Het afgelopen anderhalf jaar gaf ieder kwartaal 24 tot 26 procent van de ondernemers aan dat zij belemmerd werden door een tekort aan arbeidskrachten. In het eerste kwartaal van 2020 is dit 21,8 procent.

Meer faillissementen

In januari 2020 zijn er voor zittingsdagen gecorrigeerd 28 bedrijven meer failliet verklaard dan in december. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak. Kijk hier voor alle faillissementen in de maakindustrie.

Tot slot was de productie van de industrie in december 2019 ook iets lager dan in december 2018.